In_Dependences

In_Dependences

Digital release artwork by Špela Škulj

Jaka Berger: prepared drum, string boxes, modular synth, effects, microphones, live sampling

Pri plošči In_Dependences (Ne-odvisnosti/V-odvisnostih) gre za dialog z okoljem. Po letih sodelovanj z različnimi umetniki sem v prvem planu želel izvesti dialog z naravo. Narava me že od nekdaj inspirira, pomirja, mi pomaga ohranjati stik s samim seboj in me zemlji s svojo brezkompromisnostjo. Ozavestiti sem želel tudi našo lastno odvisnost od okolja in dejstvo, da se kot človeštvo odmikamo od narave in poskušamo postati neodvisni od nje, a nam to ne uspeva najbolje, saj z vsakim novim poskusom posežemo globlje v njene vire. Ti motivi pripeljejo do izbire lokacij, ki so zelo poseljene s človeškim zvočnim onesnaževanjem. Tako smo priča železniški, cestni in morski infrastrukturi, deponiji za kosovni odpad in tudi ko sem zajemal zvok na domačem balkonu, ki je bil praktično sredi gozda, je bila prisotnost šuma mehanskih strojev neizogibna. Človek s svojo prisotnostjo ustvari res veliko hrupa in temu primerno sem se tudi sam odzval na zvočno dogajanje na lokacijah. Zelo  me fascinirajo zvočne iluzije in v tem duhu sem želel s svojim posegom ustvarjati iluzije, ki poslušalca zavajajo in ga pripravijo do tega, da se prične spraševati, ali to, kar sliši, prihaja iz okolja ali inštrumenta. Istočasno sem želel svoj poseg ohraniti tako minimalen, da ga ob površinskem poslušanju poslušalec ne bo zaznal, hkrati pa vsak poseg ohraniti muzikalen in umeščen v zvočno sliko tako, da nosi v sebi dramaturgijo in pristop, ki ga glasbenik uporablja, ko komponira neko glasbeno delo.

The In_Dependences album is a dialogue with the environment. After years of collaborating with various artists, I wanted to have a dialogue with nature in the foreground. Nature has always inspired me, calmed me, helped me keep in touch with myself and ground me with its uncompromisingness. I also wanted to be aware of our own dependence on the environment and the fact that as a humanity we are moving away from nature and trying to become independent of it, but we are not doing our best because with each new attempt we reach deeper into its resources. These motifs lead to the choice of locations that are heavily populated by human sound pollution. Thus, we witnessed railway, road and marine infrastructure, landfills for bulky waste and even when I captured the sound on the home balcony, which was practically in the middle of the forest, the presence of the noise of mechanical machines was inevitable. The man creates a lot of noise with his presence, and I responded to the sound happening at the locations accordingly. I am very fascinated by sound illusions, and in this spirit I wanted to create illusions with my intervention that mislead the listener and make him start to wonder if what he is hearing comes from the environment or the instrument. At the same time, I wanted to keep my intervention so minimal that the listener would not perceive it on the surface, while keeping each intervention musical and placed in the sound image by carrying the dramaturgy and approach that a musician uses when composing a piece of music. .

Live setup at Port of Koper

Intervju o projektu In_Dependences za spletni portal Centralala

“In_Dependences je delo zvočnega naravoslovca, ki preučuje določen trenutek in prostor oziroma se nanju odziva. Geografski prostor je prej kot čas – determinanta dojemanja. Berger nas s šestimi komadi, naslovljenimi z geografskimi koordinatami, popelje v šest različnih okolij. Začne na domu, nato se odpravi do kosovnega odpada zbirnega centra Barje, pa do primorske avtoceste nekje pri Vrhniki, ustavi se na železniški postaji Zalog in v kraški jami blizu Lipice, konča pa v koprskem pristanišču. Na izbranih lokacijah je ob zajemanju posnetkov hkrati posegal v okolje in tako minimalno oblikoval zajete zvoke. Hitro ozaveščanje okoljnega dogajanja in odprtih možnosti priča o glasbenikovem instinktu. Največ Bergerjevega posredovanja v okolico slišimo v obliki zvočnih zarez, udarnejših elementov, s katerimi ustvarjalec operira prosto, a le do te mere, da še ohranjajo nekakšen organski smisel znotraj zajete zvočne celote. Takšen je, denimo, zven drobljenja materiala s kosovnega odpada ali pljuskanja vode v koprskem pristanišču. ” Špela Cvetko – recenzija za Radio Študent